Studie genomförd av fiber-till-fiber återvinning av textiler

Utmaningen att öka fiber-till-fiber återvinning av textilier kan inte uppfyllas av en enda grupp intressenter eller på ett och samma ställe i den textila värdekedjan. Inte heller bör det reduceras till ett avfallsproblem. Tvärtom måste ett helhetsperspektiv användas när det gäller textilprodukter som skapas och textilavfall som cirkulerar i värdekedjan, detta är en av de viktigaste slutsatserna från en IVL-studie "Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber återvinning av textilier".

Läs mer →

Slitage från däck största källan till mikroplast

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Den största källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner. Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är dock väldigt osäkert.

Läs mer →

Plastens väg från stad till hav kartläggs

80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land, och 60 procent av skräpet är plast. I det gemensamma EU-projektet BLASTIC ska nu länder runt Östersjön ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Håll Sverige Rent leder projektet, som pågår fram till och med 2018.

Läs mer →

Nya styrmedel viktiga för ökad plaståtervinning

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat styrmedel som kan öka återvinningen av plast i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgångspunkten har varit en cirkulär ekonomi som bygger på att det ska bli gynnsamt för marknadens aktörer att välja att producera och konsumera varor och tjänster i cirkulära kretslopp. Utvärderingen har finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Läs mer →

Så har olika styrmedel påverkat konsumtionen

Forskare på IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en sammanställning av ett trettiotal utvärderade styrmedel som syftar till att påverka hushållens konsumtion i en mer hållbar riktning. Kartläggningen visar att trängselskatter, miljöbilspremien och differentierad fordonsskatt varit framgångsrika styrmedel för att minska miljöpåverkan.

Läs mer →

Sök

Senaste numret