23948sdkhjf

Utredare: så ska fossila bränslen fasas ut för arbetsmaskiner

I Utfasningsutredningen föreslås fler miljözoner, utökad registrering av arbetsmaskiner och utvecklade upphandlingskrav.

I slutet av 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå hur fossila drivmedel ska fasas ut och utreda om det går att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

Utredningen fick namnet Utfasningsutredningen och den första juni lämnades betänkandet ”Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48)”  över till regeringen.

I betänkandet finns en del tankar även när det gäller entreprenadmaskiner, en sektion har fått namnet ”Krav vid upphandling av egen maskinpark, entreprenader och andra arbetsmaskintjänster”.

Där föreslår utredningen bland annat att staten bör vara föregångare vad gäller egna arbetsmaskiner och vid upphandling av tjänster som utförs med arbetsmaskiner.

Tanken är att offentliga medel ska kunna användas för att ”främja marknadsintroduktion för arbetsmaskiner med små utsläpp av växthusgaser.”

Utredarna anser också att en plan bör antas för ”hur statliga myndigheter ska gå till väga för att nå utsläppsfria arbetsmaskiner vid upphandling av entreprenader och andra tjänster där arbetsmaskiner används”-

Ett annat förslag är att till exempel Trafikverket ges i uppdrag att, ”i samarbete med andra myndigheter som använder arbetsmaskiner för sina åtaganden, utveckla upphandlingskraven för egen maskinpark och entreprenader”.

Båda åtgärderna antas främja övergången till elektrifierade arbetsmaskiner.

Utredarna anser att även kommuner bör bjudas in att delta i detta och att maskiner som används i tätorter och andra känsliga områden bör prioriteras.

Utredarna anser också att upphandlingskraven kan behöva kompletteras med ett målår för när kravet på nollutsläpp ska ställas som ett generellt minimikrav för vissa arbetsmaskiner.

De noterar också att uppföljningen av miljökrav vid upphandlade entreprenader underlättas om man utökar registerföringen av arbetsmaskiner.

Införandet av miljözoner, med krav på hur mycket en arbetsmaskin får släppa ut, kan vara ett komplement till upphandlingskraven, anser utredarna.

Ett sätt att minska arbetsmaskinernas påverkan på luften i städerna är, enligt utredningen, att ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för arbetsmaskiner.

”Miljözonsbestämmelser kan fungera som ett alternativ eller komplement till upphandlingskrav”, skriver utredarna.

De tillägger att den främsta skillnaden mellan miljözonsbestämmelser och upphandlingskrav är att miljözonsbestämmelser kan tillämpas i geografiskt avgränsade områden och omfatta alla verksamhetsutövare, men också att det är polisen som kontrollerar att miljözonsbestämmelserna följs, medan den upphandlande myndigheten tittar på om upphandlingskraven uppfylls.

Utredarna noterar dock att det krävs ändringar av reglerna om miljözonerna ska kunna omfatta även arbetsmaskiner.

De hänvisar till en tidigare utredning gjord av Transportstyrelsen, som identifierade flera problem om till exempel mobila maskiner skulle kunna omfattas av miljözonsreglerna – bland annat eftersom de inte finns med i vägtrafikregistret.

Utfasningsutredningen anser dock att det kan gå, till exempel om registerföringen av arbetsmaskiner utökas.

Utredarna noterar till exempel att Miljözonsbestämmelserna i princip bör kunna utvecklas till att omfatta sådana arbetsmaskiner som regleras av avgaskraven i EU-förordning 2016/1628.

Tanken är att det år 2040 ska vara nollutsläpp för arbetsmaskiner.

Hela betänkandet (två delar) kan läsas här och här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078