23948sdkhjf

Förpackningsstål: En cirkulär framgångshistoria

Stål är ett unikt förpackningsmaterial som kombinerar exceptionell prestanda med oöverträffade miljöegenskaper. Stål är tåligt, formbart och varaktigt och erbjuder många fördelar för säker förpackning av en mängd olika produkter.

I denna krönika av APEAL:s Secretary General, Alexis Van Maercke, beskrivs hur förpackningsstålet idag och i framtiden ska fortsätta bidra till den cirkulära ekonomi som Europas politiker, konsumenter och inte minst näringslivet självt eftersträvar.

Målet för den europeiska gröna given är att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten genom att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser fram till 2050, vilket förutsätter att större ansträngningar görs i hela värdekedjan på vägen mot en cirkulär ekonomi.

Intressenter inom hela livsmedels- och dryckesindustrin fäster större uppmärksamhet än någonsin tidigare vid material som har rätt egenskaper för att på möjligast ändamålsenliga sätt skydda produkten, varumärket och miljön.

Samtidigt som medvetenheten om utarmningen av naturresurserna ökar fortsätter forsknings- och utvecklingsprogrammen att ta fram effektivare metoder för återvinning, inklusive återanvändning, av alla typer av material.

Det är i detta sammanhang som handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (CEAP 2.0), med sin politik för hållbara produkter och initiativ för att stödja cirkulär design, självklart utgör en av de viktigaste byggstenarna i den europeiska gröna given.

Tanken med en cirkulär ekonomi är att resurserna ska användas så länge som möjligt i stället för att man helt förlitar sig på råvaror och åderlåter dem. I centrum för denna process står flerfaldig återvinning och ökad användning av permanenta material, vars inneboende egenskaper inte förändras oavsett hur många gånger de än genomgår återvinningsprocesser.

Producerade material som samlas in och bearbetas på rätt sätt i slutet av sin livslängd blir en värdefull resurs för ändlösa produktionscykler. Sådana material är och kommer att förbli kärnan i en framgångsrik cirkulär ekonomi.

Exempelvis stål har alltid återvunnits sedan det började användas för flera tusen år sedan, och varje dag fortsätter stål att produceras av gammalt stål för användning vid tillverkningen av nya stålprodukter såsom bilar, vindkraftverk eller förpackningar.

Att använda stålskrot sparar energi, resurser och koldioxid. Genom att återvinna ett ton stål sparas mer än två ton råvaror, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Faktum är att 1 ton återvunna stålförpackningar sparar över 1,5 ton koldioxid.

Återvinningsprocessen har utvecklats och blivit så effektiv att återvinningsgraden för stålförpackningar i Europa år 2020 nådde en rekordhög nivå på 85,5 %, vilket är en ökning med 1,5 % från 2019. För tionde året i rad ökade den totala återvinningsgraden.

Detta beror inte minst på stålets unika magnetiska egenskaper som gör att det är lätt att återvinnas från avfallsströmmar. Europa har länge haft väletablerade återvinningsinfrastrukturer som återvinner stålförpackningar på ett mycket effektivt sätt.

Den dubbla utmaningen att dels uppnå en mer cirkulär ekonomi och dels göra alla typer av förpackningar mer hållbara har gjort att "reellt materialutnyttjande" har hamnat högt upp på den politiska dagordningen.

Mot slutet av året väntas Europeiska kommissionen lägga fram sitt förslag till översyn av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall ("förpackningsdirektivet") som är det viktigaste direktivet för förpackningssektorn i Europa. Den senaste översynen 2018 gav upphov till ökade återvinningsmål för alla förpackningsmaterial fram till 2025 och 2030 och till införandet av en ny metod för att harmonisera beräkningarna av materialutnyttjandenivåer för förpackningar i alla EU:s medlemsstater.

Genom den aktuella översynen 2022 förväntas förslag till ambitiösa åtgärder för att se till att alla förpackningar på EU-marknaden senast 2030 kan återvinnas och användas på nytt.

APEAL menar att ännu mer kan göras under tiden för att öka både kvantiteten och kvaliteten avseende de stålförpackningar som skickas till återvinning, och att alla intressenter har en viktig roll att spela i ansträngningarna för en mer cirkulär ekonomi.

I linje med detta lanserade APEAL 2021 sin vision "Noll stålförpackningar till deponi senast 2025".

Men att ha en vision räcker inte. Vår senaste återvinningsrapport med titeln "Why steel recycles forever; how to collect, recover and sort steel for packaging" fokuserar på bästa praxis i Europa och innehåller också följande sex politiska rekommendationer för att uppnå visionen och öka både kvaliteten och kvantiteten när det gäller stål som skickas till materialåtervinning:

1) Optimerad separat insamling: Att högkvalitativ återvinning bäst kan säkerställas genom optimerade metoder för separat insamling och sortering av hushållsavfall, inklusive förpackningsavfall.

2) Förbehandling före förbränning: Att utvinna återvinningsbara förpackningar ur fraktioner från sorterat restavfall och ta fram en insatsvara av hög kvalitet för återvinning, som ersättning för råvaruämnen vid tillverkningen av nya stålprodukter.

3) Inga återvinningsbara förpackningar till deponi: Att påskynda utfasningen av deponering av återvinningsbart förpackningsavfall, som enligt APEAL:s förmenande kan uppnås genom en översyn av deponidirektivet. Återvinningsbara material, särskilt permanenta material som stål, är för värdefulla för att begravas i marken.

4) En andra magnetisk överbandsseparator i sorteringsanläggningar: Att se till att mindre föremål, inklusive lock, korkar, samt förslutningar, fångas upp för återvinning och att värdefulla resurser räddas från deponering.

5) Tydliga kvalitetskrav: Att leverera högkvalitativt material i varje steg av insamling, sortering och ytterligare behandlingsfaser innan det överlämnas till återvinning.

6) Konsumenternas medverkan: Att hjälpa medborgarna att sortera och slänga stålförpackningsavfall på ett korrekt sätt kan enligt APEAL uppnås genom att konsumenterna involveras genom enkla och lättförståeliga sorteringsinstruktioner som sprids via kommunikationskampanjer eller genom insatser för att motivera och uppmuntra medverkan.

Målet är att fortgående hjälpa intressenterna i hela värdekedjan att samarbeta för att kvarhålla material som stål, som är för värdefullt för att hamna på deponi, i det cirkulära kretsloppet och i slutändan uppnå APEAL:s vision om att inga stålförpackningar ska deponeras år 2025.

Under de kommande månaderna och åren kommer varje varumärke, tillverkare, återförsäljare och konsument att spela en avgörande roll för att skapa en hållbar framtid för Europa, och allt detta innebär att stålförpackningar har en nyckelroll att spela för att hjälpa Europa att uppnå sin vision om en effektiv och cirkulär ekonomi.

Om APEAL

APEAL (Association of European Producers of Steel for Packaging) är en sammanslutning av de sex största producenterna av förpackningsstål i Europa. Medlemmarna (Acciaierie d'Italia, ArcelorMittal, Liberty Liège-Dudelange, Tata Steel, thyssenkrupp Rasselstein och U.S. Steel Košice) har över 200 000 anställda i Europa, varav 15 000 är direkt sysselsatta i produktionen av förpackningsstål vid 11 särskilda tillverkningsanläggningar. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141