23948sdkhjf

Avfall Sverige: Frival kontraproduktivt

Avfall Sverige ser fram emot ökade krav på återvinning när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren.

Att låta verksamheter själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall riskerar däremot att bli dyrt och ineffektivt, skriver man i ett pressmeddelande.

Avfall Sverige välkomnar i sitt remissvar de övergripande målen i regeringens förslag kring genomförandet av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet; minskade avfallsmängder, ökad återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet ligger i linje med Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”.

Andra förslag kan få motsatt effekt, menar man dock. Det gäller framför allt det så kallade frivalet, som innebär att verksamheter själva ska kunna välja vem som hämtar och behandlar allt deras avfall, även sådant avfall som normalt faller under kommunens ansvar.

– Frivalet riskerar att bli dyrt och ineffektivt. Framför allt äventyras möjligheterna att uppnå regeringens mål om att hälften av matavfallet ska återvinnas genom kompostering eller rötning. För med ett frival försvinner kommunens möjlighet att besluta om obligatorisk utsortering av matavfall, med mindre biogas och biogödsel som följd, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

När fler aktörer engageras kring verksamheternas avfall lär det leda till ökade transporter, dyrare hantering, ökat tillsynsbehov och större administrativ börda för kommunerna. Det finns även anledning att se över vilka effekter ett frival kan få på hälsoskyddet.

– Några miljövinster kan inte påvisas, Miljödepartementet har inte gjort någon egentlig konsekvensanalys av frivalet. Eftergifter åt privata aktörer som tror sig kunna rationalisera sin avfallshantering, kan inte få väga tyngre än ett säkerställt miljö- och hälsoskydd, säger Tony Clark.  

Avfall Sverige välkomnar däremot det föreslagna kravet på källsortering av bygg- och rivningsavfall, det möjliggör såväl ökad materialåtervinning som ökat återbruk.

– Förslag om att kommunen ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som uppstår hos privatpersoner, oavsett omfattning, är bra. Här kan kommunernas kompetens garantera en resurseffektiv hantering.

Miljödepartementet föreslår också att kommunerna ges möjlighet att avgiftsfinansiera avfallsförebyggande åtgärder, något Avfall Sverige länge har argumenterat för. Miljödepartementet har här i allt väsentligt tagit intryck av Avfall Sveriges synpunkter.

– Kommunerna kommer att få betydligt större möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle, både genom att informera om hur avfallsmängderna kan minskas och att själva agera för ökad återanvändning, om det blir möjligt att finansiera sådana insatser via avfallstaxan, säger Tony Clark.

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141