23948sdkhjf

Spillfett är verksamhetsavfall enligt ny dom

Det står nu klart att McDonald’s inte behöver ansöka om dispens för att få forsla bort spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm. 

Det är Mark- och miljööverdomstolen som i sin dom slår fast att spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald’s restauranger i Stockholm ska anses utgöra verksamhetsavfall. Domstolen gör i alltså en motsatt bedömning än mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som förra året slog fast att spillfettet skulle betraktas som ”jämförligt med hushållsavfall” och därmed hanteras av Stockholms stad.

Den nya domen innebär att McDonald’s inte behöver dispens från förbudet för bortforsling av spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm.

I domskälen gör Mark- och miljööverdomstolen en distinktion mellan det avfall som uppkommer i restaurangköket respektive restaurangmatsalen. Det avfall som uppkommer i matsalen i form av till exempel överbliven mat, använda servetter och annat använt förbrukningsmaterial påminner till sin karaktär om hushållsavfall och uppstår som en följd av att människor vistas i lokalen. Det ska därför anses som jämförligt med hushållsavfall, enligt domstolens bedömning. Därmed faller det inom kommunens ansvar för hushållsavfall.

Det avfall som uppkommer i ett restaurangkök uppstår däremot oavsett om maten serveras i en intilliggande restaurangmatsal eller om den äts någon annanstans, och ska enligt domstolen därför anses utgöra verksamhetsavfall. Därmed faller avfallet inte inom kommunens ansvar för hushållsavfall. Domstolen konstaterar att denna slutsats innebär att avfall som uppkommer i restauranger ska hanteras olika beroende på var i lokalen, köket eller matsalen, som avfallet uppstår. 

Domen kan inte överklagas.

Nya bestämmelser framöver  

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige har noga bevakat frågan om spillfett och fett från fettavskiljare mot bakgrund av den vägledning som Naturvårdsverket publicerade i november 2017. Man kommer inom de närmaste veckorna att återkomma med kommentarer och en djupare analys av domen och konsekvenserna för kommunens avfallsansvar. 

På sin hemsida skriver man att det ska noteras att ändringar är föreslagna av de bestämmelser i 15 kap. miljöbalken som avgränsar kommunens avfallsansvar. Begreppet hushållsavfall föreslås ersättas med begreppet kommunalt avfall, i överensstämmelse med EU:s reviderade avfallsdirektiv. Proposition till riksdagen väntas senast 16 april och ändringarna föreslås gälla från och med 1 augusti 2020. 

Avfall Sverige har också lagt upp en länk till domen på sin hemsida. Länken hittar du här.

Källa: Avfall Sverige

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078